Avís legal


1.     INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privadesa que regula el tractament de les dades de caràcter personal que clients, usuaris i altres tercers faciliten a les empreses del Grup La Factoria per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

Per conèixer els diferents productes i serveis que ofereixen les empreses del Grup La Factoria pot dirigir-se al lloc web http://www.lafactoria.eu.

El Grup La Factoria està format actualment per les empreses següents:

·         La Factoria d’Imatges, serveis gràfics, S.L. amb domicili social en carrerSant Ramón, 27, de Cabrianes, 08650, Barcelona, Espanya, amb CIF B- 63379937, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 36215, foli 161, fulla B281045, inscripció 1era.

·         Baobab Interactive, La Factoria Interactiva, S.L. amb domicilio social en carrer Àngel Guimerà, 8-12, 1. 4., 08241 Manresa, Barcelona, Espanya, amb CIF B-65956682, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43572, foli 34, fulla 432561, inscripció 1era.

·         Planet Factory Interactive, S.L. amb domicili social en carrerSant Ramón, 27, de Cabrianes, 08650, Barcelona, Espanya, amb CIF B-66086083, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43853, foli 145, fulla 440332, inscripció 1era.

2.     OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer a clients, usuaris i altres tercers la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten al Grup La Factoria per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

3.     LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:

·         Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

·         Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

·         Una altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

4.     QUALITAT DE LES DADES PERSONALS I FINALITAT DELS TRACTAMENTS

Les dades de caràcter personal que són sol·licitades a clients, usuaris i altres tercers són les mínimes dades imprescindibles per poder oferir i gestionar els productes i serveis correctament i són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Les finalitats de tractament de les dades de caràcter personal recollides són per poder realitzar la gestió comercial, de comunicació, màrqueting, administrativa i suport a usuaris relacionades amb els productes i serveis que ofereix el Grup La Factoria.

Les dades de caràcter personal facilitades per clients, usuaris i altres tercers han de ser exactes i correctes de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma lleial i lícita.

Les dades de caràcter personal són recollides per al compliment de les finalitats exposades en aquest document i no s'usaran per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en quin pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat al Grup La Factoria derivada d'aquesta relació amb clients, usuaris i altres tercers.

5.     TRACTAMENT DE DADESPERSONALS I CONSENTIMENT

Les dades de caràcter personal s'emmagatzemaran en els fitxers que formen part del sistema d'informació del Grup La Factoria i seran tractades per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

El Grup La Factoria pot utilitzar les dades de caràcter personal per enviar informació comercial sobre els seus productes i serveis o un altre tipus d'informació que pensi que pugui ser d'interès per a clients, usuaris i altres tercers.

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal estan inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

Els clients, usuaris i altres tercers que faciliten dades de caràcter personal autoritzen el seu tractament per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

6.     COMUNICACIÓ DE DADESPERSONALS

Les dades de caràcter personal seran comunicades entre les empreses del Grup La Factoria per poder gestionar adequadament els productes i serveis sol·licitats per clients, usuaris i altres tercers, i les gestions que es derivin posteriorment.

Aquestes dades també poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

7.     CONFIDENCIALITATI SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat. El Grup La Factoria es compromet a guardar secret professional respecte deles mateixes i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

El Grup La Factoria té implementades totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i als riscos a que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

El Grup La Factoria també té implementades mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que el Grup La Factoria realitzarà els seus millors esforços per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat deles mateixes durant el trànsit fins al lloc web. Tota la informació que clients, usuaris i altres tercers facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

8.     EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els clients, usuaris i altres tercers que hagin facilitat dades de caràcter personal a qualsevol empresa del Grup La Factoria podran dirigir-se a qualsevol d'elles, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir els Drets pot dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud a Grup La Factoria, carrer Sant Ramón, 27, 08650, Cabrianes, Barcelona, Espanya o a la següent adreça de correu electrònic: lafactoria@lafactoria.eu, amb la referencia "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

9.     UN ALTRE TIPUS D'INFORMACIÓ QUE ES GESTIONA I UTILITZA

El Grup La Factoria pot utilitzar eines de programari analític o de tercers que de forma automàtica recopili i utilitzi determinada informació que no inclou dades de caràcter personal. Aquesta informació pot incloure les propietats del dispositiu, el control d'accés al mitjà (MAC), l'adreça i l'identificador únic del dispositiu o un altre identificador del dispositiu (ID de dispositiu), la plataforma de programari del dispositiu i el firmware, l'operador de comunicacions, el progrés en el joc, el temps utilitzat, la puntuació i els records o una altra informació que decideixi el Grup La Factoria amb l'objectiu de millorar els productes i serveis que proporciona.

10.  MENORS D’EDAT

El Grup La Factoria entén la importància de protegir la privacitat dels nens, especialment en un entorn online.

El Grup La Factoria no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat sense una autorització prèvia del pare, mare o tutor legal. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat sense autorització, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

11.  ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta política pot enviar-la a l'adreça de correu electrònic lafactoria@lafactoria.eu.

12.  VIGÈNCIAIMODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Grup La Factoria ha estat actualitzada el mes de setembre de 2013.

El Grup La Factoria es reserva el Dret a modificar la seva Política de privacitat en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.

Es recomana a clients, usuaris i altres tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat que trobaran en el lloc web http://www.lafactoria.eu.